Moto našeho školního kurikula

Školka

Ráj domova

Jan Čarek

Jen si děti všimněte,
co je krásy na světě!

Jen se, děti, rozhlédněte,
co tu kolem kvítí kvete!

Kolik je tu zvířátek,
kolik ptáků, ptáčátek!

Kolik je tu dobrých lidí,
co si radost nezávidí!

Jen si děti všimněte,
co je krásy na světě!

Umístění

Mateřská škola Zahrádka, Havlíčkova 1444/8 ve Šlapanicích, byla uvedena do provozu v roce 1976. Od dubna 2012 přibylo odloučené pracoviště Brněnská Pole. Obě dvě budovy se nachází v klidných částech města. Školka na Havlíčkové ulici je obklopena zahrádkami rodinných domků, k oběma pracovištím patří velké dětské zahrady s netradičními prvky a členitým terénem. Odtud název Zahrádka. Škola je šetitřídní s vlastní jídelnou.

Zaměření

V prosinci r. 1994 jsme se zapojili do projektu Zdravých mateřských škol. Po vypracování vlastního projektu jsme získali osvědčení a byli zařazeni do sítě těchto MŠ. Naším cílem je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Zdraví chápeme nejen jako nepřítomnost nemocí, ale jako pocit životní pohody, souladu a harmonie.

Prostředí

Děti jsou rozděleny do heterogenních tříd. Při zařazování je přihlíženo k jejich potřebám i k požadavkům rodičů. Třídy v budově na Havlíčkové ulici jsou naplněny 26 dětmi, na Brněnských Polích 25 dětmi a v každé z nich jsou dvě učitelky. Rodiče mají možnost pobývat s dítětem ve třídě a účastnit se mimoškolních akcí. Mají možnost také volně nahlížet do přístupných materiálů školy, seznamovat se se vzdělávacími cíli nebo nabídkou činností pro děti. Uspořádání života v mateřské škole respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity a podněty, které vznikají v různých situacích.

Otevřená škola

Naše škola realizuje projekt Otevřená škola III., reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_0800/0021053 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Projekt je zaměřen na personální podporu – školní asistent MŠ, školní speciální pedagog, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů, rozvojové aktivity MŠ - projektový den ve škole.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU.

Logo EU
© 1976-2023 MŠ Zahrádka